วันนี้นั่งหา bug มานาน สุดท้ายก็เจอ แต่ไม่ใช่ bug แต่เป็นความเข้าใจผิดนิดหน่อย ต่อไปนี้เป็น code Python ที่เขียนขึ้นมาทดสอบไอเดีย

def funcList():
  lists = []
  for x in ['1','2']:
    for y in ['a', 'b']:
      f = lambda: x+y
      lists += [f]
  return lists

if __name__ == '__main__':
  for f in funcList():
    print f()

code นี้จะ print ออกมา 4 บรรทัด ถ้าคิดว่าได้แบบนี้

1a
1b
2a
2b

ยินดีด้วย คุณเข้าใจผิดเหมือนผม คงเป็นเพราะ background จากภาษาอื่นทำให้คิดแบบนั้น จริงๆมันได้

2b
2b
2b
2b

ทำไม? เพราะ lambda ถูกนิยามใน environment ของ funcList และ x, y ใน lambda จะ bind กับ ตัวแปร x,y ไม่ใช่ bind กับค่าใน x, y ณ ตอนที่ lambda ถูกนิยาม ตอนรันจึงได้ x, y เป็นค่าสุดท้ายหลังจาก for loop รันเสร็จ ซึ่งก็คือ 2, b

ถ้าอยากให้ x, y bind กับค่าของ x, y ณ ตอนนั้น ก็ต้องสร้าง environment ใหม่ที่ x, y ไม่เปลี่ยนแปลง แล้วไป bind กับ x, y ใน environment ใหม่นั่น แบบนี้

def funcList2():
  def ffPlus(x,y):
    return lambda: x+y
  lists = []
  for x in ['1','2']:
    for y in ['a', 'b']:
      f = ffPlus(x,y)
      lists += [f]
  return lists

ตัวอย่างที่ 2 นี้ ตรง

lambda: x+y

อยู่ใน environment ของ ffPlus ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนค่าของ x, y เลย ถ้าใช้ funcList2 ใน main อันเดิมจะได้

1a
1b
2a
2b

ข้อมูล